Algemene voorwaarden
Op deze pagina staan de algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van SEQ LIFESTYLE

SEQ LIFESTYLE
Moerbeilaan 22
7954HR Rouveen
E-mail: info@seqlifestyle.nl
KvK Groningen: 01138043
BTW: NL001414546B21
IBAN: NL39RABO0146616987

1. Leveringsvoorwaarden
Op al onze leveringen en diensten zijn de onderstaande leverings- en aansprakelijkheidsvoorwaarden van toepassing. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

1.1
Iedereen die bij SEQ LIFESTYLE besteld, verklaart zich akkoord met de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden.

1.2
Alle prijzen zijn in Euro`s en EXCLUSIEF 21 % btw.

1.3
Alle artikelen die op voorraad zijn worden binnen 72 uur na ontvangst van de betaling ter verzending aangeboden.

1.4
Mocht om een of andere reden verzending binnen 72 uur niet mogelijk zijn, dan nemen wij telefonisch of per e-mail contact met u op.

1.5
Indien SEQ LIFESTYLE de bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan uitvoeren, brengen wij je hiervan op de hoogte en kan de bestelling kosteloos geannuleerd worden.

1.6
SEQ LIFESTYLE is niet aansprakelijk voor overschrijding van de aangegeven levertijden of verlies of beschadiging tijdens het verzendproces.

1.7
SEQ LIFESTYLE is niet aansprakelijk indien het afleveradres voor de bestelling niet juist is doorgegeven.

1.8
Indien er producten worden toegestuurd die niet zijn besteld, dienen wij hiervan zo snel mogelijk op de hoogte gebracht te worden.

2. Aansprakelijkheid

2.1
SEQ LIFESTYLE kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, zowel lichamelijk, materieel of immaterieel, die na levering, door gebrekkig functioneren of verkeerd gebruik van de door ons geleverde producten of door welke andere oorzaak dan ook, ontstaan is aan de koper, aan de zaken van de koper, aan kopers` gezinsleden, aan zaken van kopers` gezinsleden, aan derden of aan zaken van derden.

2.2
De inhoud van deze site is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. SEQ LIFESTYLE kan echter niet uitsluiten dat bepaalde informatie niet juist en/of onvolledig is. SEQ LIFESTYLE is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie op haar website.

2.3
SEQ LIFESTYLE is niet verantwoordelijk voor tik-, zet- en drukfouten waardoor onopzettelijk een verkeerde verkoopprijs zou kunnen worden gecommuniceerd. Indien zich dit voordoet dan zullen wij de prijs zo spoedig mogelijk aanpassen.

2.4
SEQ LIFESTYLE kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor kleurafwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

3. Geschillen

3.1
Op overeenkomsten tussen SEQ LIFESTYLE en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

3.2
Geschillen tussen de consument en SEQ LIFESTYLE over te leveren of geleverde goederen en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door u als consument als door SEQ LIFESTYLE worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Thuiswinkel.

3.3
Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien u uw klacht eerst binnen bekwame tijd aan SEQ LIFESTYLE heeft voorgelegd.

3.4
Uiterlijk drie maanden nadat u de klacht aan SEQ LIFESTYLE heeft voorgelegd, dient het geschil schriftelijk bij de Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.

3.5
Wanneer u een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is SEQ LIFESTYLE aan deze keuze gebonden. Wanneer SEQ LIFESTYLE dat wil doen, zult u binnen vijf weken na en daartoe door SEQ LIFESTYLE schriftelijk gedaan verzoek, schriftelijk dienen uit te spreken of u zulks ook wenst, dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt SEQ LIFESTYLE de keuze van u niet binnen de termijn van vijf weken, dan is SEQ LIFESTYLE gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.

3.6
De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies.

4. Copyright
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze website mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid worden zonder schriftelijke toestemming van SEQ LIFESTYLE.

5. Overmacht
Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft SEQ LIFESTYLE in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, door dit schriftelijk mee te delen en zonder dat SEQ LIFESTYLE gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven en redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

6. Privacy-statement
Alle persoonsgegevens worden uitsluitend door SEQ LIFESTYLE gebruikt en zullen nooit aan derden ter beschikking worden gesteld, mits noodzakelijk voor betalingstransacties en bezorging van de bestelling(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2017 - 2024 seqlifestyle-dealershop | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel